حساب ابتکار

  معرفی حساب
این حساب برای کسانی طراحی شده تمایل دارند دارایی آنها در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، فرابورس وسایر بورسها سرمایه گذاری شود و با پذیرش ریسک خیلی زیاد زمینه را برای افزایش سود آوری فراهم می کند.
  تخفیف برای مخاطبین ویژه حساب
  نکات اختصاصی
  • امکان سرمایه گذاری 100 % دارایی ها در سهام و اوراق با سود متغیر
  نکات کاربردی
  • امکان برداشت وجه حداکثر تا 20% خالص دارایی ها در مدت قرارداد.
  • امکان واریز وجه به حساب با هر مبلغی در هر دوره زمانی وجو دارد.
  • به ازای هر 10 میلیون تومان افزایش سرمایه، تخفیف داده می شود.
  • تمدید قرار داد و افتتاح سبد ها با قرار داد های بلند مدت، شامل تخفیف می شود.
  زیر حساب با اهداف خاص
 مشاهدهحداقل مبلغ (ريال)دورهریسک زمانیریسک عملیاتیمخاطبینعنوان زیرحساب
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیآتیه فرزندان
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیبازنشستگی
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیتحصیلی
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیدانش بنیان، جسورانه، خصوصی
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقوقیسبد بازارگردانی
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیسبد تفکیک ویژه تجمیع سهام
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیسبد در صندوق
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیسنوات کارکنان
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیشاخصی
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیصنایع
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیعمر و زندگی
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیمشترک خانواده
Select450,000,000,000 106همه اشخاص حقیقی و حقوقیکالا (طلا و زعفران و سکه)
  معرفی زیر حساب
هدف از ارائه این حساب کمک به برنامه ریزی خانواده ها برای تامین آتیه بهتر برای فرزندانشان می باشد. با توجه به اینکه در خانواده های ایرانی هدر رفت منابع مالی به دلیل عدم برنامه ریزی اقتصادی زیاد می باشد، این حساب می تواند زمینه ای برای استفاده بهینه از منابع آزاد و سرگردان خانواده ها در جهت تامین آتیه فرزندانشان فراهم کند. همچنین این حساب را می توان با درجات ریسک مختلف و در صنایع مختلف ایجاد نمود.
  ویدئوی آموزشی
         
   4
   3
   2
   1