حساب آرامش

  معرفی حساب
این حساب برای افرادی طراحی شده که میزان تحمل ریسک آنها در سطح متوسط ارزیابی می شود و می خواهند ضمن ایجاد زمینه برای کسب سود بیشتر ریسک زیادی متحمل نشوند.
  تخفیف برای مخاطبین ویژه حساب
  نکات اختصاصی
  • امکان سرمایه گذاری متوسط دارایی ها در اوراق کم ریسک
  نکات کاربردی
  • امکان برداشت وجه حداکثر تا 20% خالص دارایی ها در مدت قرارداد.
  • امکان واریز وجه به حساب با هر مبلغی در هر دوره زمانی وجو دارد.
  • به ازای هر 10 میلیون تومان افزایش سرمایه، تخفیف داده می شود.
  • تمدید قرار داد وافتتاح سبد ها با قرار داد های بلند مدت، شامل تخفیف می شود.
  زیر حساب با اهداف خاص
 مشاهدهحداقل مبلغ (ريال)دورهریسک زمانیریسک عملیاتیمخاطبینعنوان زیرحساب
Select350,000,000,000 105همه اشخاص حقیقی و حقوقیآتیه فرزندان
Select350,000,000,000 105همه اشخاص حقیقی و حقوقیبازنشستگی
Select350,000,000,000 105همه اشخاص حقیقی و حقوقیتحصیلی
Select350,000,000,000 105همه اشخاص حقیقی و حقوقیسبد در صندوق
Select350,000,000,000 105همه اشخاص حقیقی و حقوقیسنوات کارکنان
Select350,000,000,000 105همه اشخاص حقیقی و حقوقیشاخصی
Select350,000,000,000 105همه اشخاص حقیقی و حقوقیعمر و زندگی
Select350,000,000,000 105همه اشخاص حقیقی و حقوقیمشترک خانواده
  معرفی زیر حساب
هدف از ارائه این حساب کمک به برنامه ریزی خانواده ها برای تامین آتیه بهتر برای فرزندانشان می باشد. با توجه به اینکه در خانواده های ایرانی هدر رفت منابع مالی به دلیل عدم برنامه ریزی اقتصادی زیاد می باشد، این حساب می تواند زمینه ای برای استفاده بهینه از منابع آزاد و سرگردان خانواده ها در جهت تامین آتیه فرزندانشان فراهم کند. همچنین این حساب را می توان با درجات ریسک مختلف و در صنایع مختلف ایجاد نمود.
  ویدئوی آموزشی
         
   4
   3
   2
   1