حساب اطمینان

  معرفی حساب
هدف از طراحی این سبد، فراهم آوردن زمینه ی سرمایه گذاری افرادی که دارای درجه ریسک پذیری کم می باشند و ضمن کاهش نگرانی برای از دست دادن اصل سرمایه خود شرایطی فراهم شود که امکان سودآوری بیشتر از آتیه مطمئن داشته باشند.
  تخفیف برای مخاطبین ویژه حساب
  نکات اختصاصی
  • امکان سرمایه گذاری عمده دارایی ها در اوراق خیلی کم ریسک
  نکات کاربردی
  • امکان برداشت وجه حداکثر تا 20% خالص دارایی ها در مدت قرارداد.
  • امکان واریز وجه به حساب با هر مبلغی در هر دوره زمانی وجو دارد.
  • به ازای هر 10 میلیون تومان افزایش سرمایه، تخفیف داده می شود.
  • تمدید قرار داد وافتتاح سبد ها با قرار داد های بلند مدت، شامل تخفیف می شود.
  زیر حساب با اهداف خاص
 مشاهدهحداقل مبلغ (ريال)دورهریسک زمانیریسک عملیاتیمخاطبینعنوان زیرحساب
Select230,000,000,000 103همه اشخاص حقیقی و حقوقیآتیه فرزندان
Select230,000,000,000 103همه اشخاص حقیقی و حقوقیبازنشستگی
Select230,000,000,000 103همه اشخاص حقیقی و حقوقیتحصیلی
Select230,000,000,000 103همه اشخاص حقیقی و حقوقیسبد در صندوق
Select230,000,000,000 103همه اشخاص حقیقی و حقوقیسنوات کارکنان
Select230,000,000,000 103همه اشخاص حقیقی و حقوقیشاخصی
Select230,000,000,000 103همه اشخاص حقیقی و حقوقیعمر و زندگی
Select230,000,000,000 103همه اشخاص حقیقی و حقوقیمشترک خانواده
  معرفی زیر حساب
هدف از ارائه این حساب کمک به برنامه ریزی خانواده ها برای تامین آتیه بهتر برای فرزندانشان می باشد. با توجه به اینکه در خانواده های ایرانی هدر رفت منابع مالی به دلیل عدم برنامه ریزی اقتصادی زیاد می باشد، این حساب می تواند زمینه ای برای استفاده بهینه از منابع آزاد و سرگردان خانواده ها در جهت تامین آتیه فرزندانشان فراهم کند. همچنین این حساب را می توان با درجات ریسک مختلف و در صنایع مختلف ایجاد نمود.
  ویدئوی آموزشی
         
   4
   3
   2
   1