حساب مطمئن

  معرفی حساب
هدف از طراحی این سبد ارائه طرحی با تضمین ذاتی بیشتر از سپرده بانکی می باشد. افرادی که ریسک پذیری خیلی پایینی دارند اما می خواهند سودی بیشتر از بانک که ربوی، تورم زا و به زیان مردم نباشد را تجربه کنند، می توانند این حساب را افتتاح نمایند.
  تخفیف برای مخاطبین ویژه حساب
  نکات اختصاصی
  • امکان سرمایه گذاری بیش از 98% دارایی ها در اوراق بهادار خیلی کم ریسک و تضمین شده دولتی، بانک مرکزی و شرکت ها
  نکات کاربردی
  • امکان برداشت وجه حداکثر تا 20% خالص دارایی ها در مدت قرارداد.
  • امکان واریز وجه به حساب با هر مبلغی در هر دوره زمانی وجو دارد.
  • به ازای هر 10 میلیون تومان افزایش سرمایه، تخفیف داده می شود.
  • تمدید قرار داد و افتتاح سبد ها با قرار داد های بلند مدت، شامل تخفیف می شود.
  زیر حساب با اهداف خاص
 مشاهدهحداقل مبلغ (ريال)دورهریسک زمانیریسک عملیاتیمخاطبینعنوان زیرحساب
Select130,000,000,000 100همه اشخاص حقیقی و حقوقیآتیه فرزندان
Select130,000,000,000 100همه اشخاص حقیقی و حقوقیبازنشستگی
Select130,000,000,000 100همه اشخاص حقیقی و حقوقیتحصیلی
Select130,000,000,000 100همه اشخاص حقیقی و حقوقیسبد در صندوق
Select130,000,000,000 100همه اشخاص حقیقی و حقوقیسنوات کارکنان
Select130,000,000,000 100همه اشخاص حقیقی و حقوقیشاخصی
Select130,000,000,000 100همه اشخاص حقیقی و حقوقیعمر و زندگی
Select130,000,000,000 100همه اشخاص حقیقی و حقوقیمشترک خانواده
  معرفی زیر حساب
هدف از ارائه این حساب کمک به برنامه ریزی خانواده ها برای تامین آتیه بهتر برای فرزندانشان می باشد. با توجه به اینکه در خانواده های ایرانی هدر رفت منابع مالی به دلیل عدم برنامه ریزی اقتصادی زیاد می باشد، این حساب می تواند زمینه ای برای استفاده بهینه از منابع آزاد و سرگردان خانواده ها در جهت تامین آتیه فرزندانشان فراهم کند. همچنین این حساب را می توان با درجات ریسک مختلف و در صنایع مختلف ایجاد نمود.
  ویدئوی آموزشی
         
   4
   3
   2
   1